Menu
Your Cart

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar
a) www.eko1promosyon.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten sinem sok.kardeşler ap.no:3/3 soğukpınar mah. ÇEKMEKÖY/İSTANBUL çekmeköy/İstanbul adresinde mukim Eko1 Reklam Ofis Ürünleri Pazarlama  (Bundan böyle “Eko1” olarak anılacaktır).
b)  www.eko1promosyon.com   internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu  Eko1 Reklam Ofis Ürünleri Pazarlama sahip olduğu internet sitesi  www.eko1promosyon.com  ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1.  Üye, www.eko1promosyon.com   internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu,Eko1 ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2.  Üye, Eko1 tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Eko1 e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Eko1 nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3.  Üye  www.eko1promosyon.com   internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4.  Üye, www.eko1promosyon.com  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5.  www.eko1promosyon.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Eko1 le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Eko1 ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6.  Eko1 üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,  www.eko1promosyon.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Eko1’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7.  Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8.  İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Eko1 bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Eko1’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9.  Eko1’ in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Eko1’ ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. www.eko1promosyon.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Eko1 mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11. Eko1 tarafından  www.eko1promosyon.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12. Eko1 kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Eko1, üyenin  www.eko1promosyon.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.13. Eko1’ ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Eko1 tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye,Eko1’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Eko1 tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Eko1 tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Eko1’nin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Eko1’ i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Eko1’ in müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
3.14. Eko1, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Eko1 tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Eko1 ve www.eko1promosyon.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.15. Eko1 web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye  www.eko1promosyon.com web sitesi' ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.16. Eko1, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Eko1 eko1promosyon web sitesi' nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.17. Eko1 üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18.  Taraflar,Eko1’ e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.19.  Eko1, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’ leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Üye Bilgilerim” bölümündeki “Mesaj Servisi” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Eko1 tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Eko1 üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. İhtilaflarınn Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Kullanıcı Bilgileri:

Adres Bilgileri:

Ad:
Email:
Firma Adı::
Vergi No:: [VergiNo]
Vergi Dairesi:: [VergiDairesi]

Teslimat Adresi 
Adres:
Semt/İlçe: 
Şehir: 
Ülke: 
Posta Kodu: 
Telefon: 
Cep Telefonu:

Fatura Adresi 
Adres:
Semt/İlçe: 
Şehir: 
Ülke:
Posta Kodu: 
Telefon: 
Cep Telefonu:

Sipariş Bilgileriniz:

Ödeme Şekli: 
Sipariş Tarihi: 
Sipariş No:
Sipariş Notlarınız:

Ürün Kodu

Ürün Adı

Adet

Fiyat

İndirim

KDV

Toplam

Sepet Toplamı:
Toplam KDV:
Kargo Ücreti:
Kredi Kartı Vade Farkı:
Genel Toplam:
SATIŞA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME METNİ
SATICI'YA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvanı: 

Eko1 Reklam Promosyon Ofis Pazarlama

Adresi:

sinem sok.kardeşler ap.no:3/3 soğukpınar mah. ÇEKMEKÖY/İSTANBULL

Tel. : 

0530 069 62 01

Email :

info@ekonomik1.com

* Tüketicimiz tüm talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

ÜRÜN BİLGİLERİ: 
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli,

aşağıda belirtildiği gibi olup, bu vaatler ............ Tarihine kadar geçerlidir.
Marka/ Model :


Satış Fiyatı (KDV dahil) : 

 

Kargo Ücreti : 

 

Ödeme Şekli ve Planı :

 

Teslimat Adresi :

 

Teslim Edilecek Kişi :

 

Fatura Adresi :

 

 EFT - HAVALE BİLGİLERİÜRÜN TESLİMİ
Sözleşme konusu ürün, kural olarak ve normal koşullarda yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim

 yerinin uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ ’ye yani ALICI ’ya veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir.

Ürünün teslimi hususunda Ürün Bilgileri başlıklı maddede yazan kargo ücreti ALICI tarafından ödenir.

Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise ALICI, ürünün kendisine teslim edileceği

3. kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI ’ya bildirmek zorundadır.

CAYMA HAKKI
TÜKETİCİ ’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek

sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ’ya bu hakkın kullanıldığının faks

veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleri çerçevesinde

kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan

koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen ürünün

SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını

 takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI ’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI

ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

HÜKÜM 
Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Tüketici, belgeyi imzalamadıkça mesafeli

satış sözleşmesi akdedilemez. İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret belge, 11.1.2017 tarihinde SATICI tarafından düzenlenmiştir.
Ben Tüketici/Alıcı olarak, İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret Ön Bilgilendirme Belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım,

kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.
Adı- Soyadı:
eko1ofis.com size reklamlar sunmak için çerezleri kullanır, daha detaylı bilgi için çerez politikamızı okuyabilirsiniz. Çerezlerin kullanılmasını kabul ediyor musunuz ?